Ndertese Banimi (tek Kryqezimi Qendres Sanitare)


Në periudhën 2015-2017 filloi projekti I një pallati 13-katësh me sipërfaqe 8365 m2 ndërtim: nga të cilët 11-kate banim me 66 apartamente, 2 kate me 13 njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja: Tek Kryqezimi Qendres Sanitare.

Ndertese Banimi (tek Gafurr Muco)


Në periudhën 2012-2014 filloi projekti I një pallati 9-katësh me sipërfaqe 6000 m2 ndërtim: nga të cilët 9-kate banim me 40 apartamente, 1 kat me shume njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja tek lagjja Gafurr Muco.

Projekti Shkolles


Në vitin 2010 filloi ndërtimi I një projekti madhështor i një Institucioni Arsiomor Privat të Shkollës JoPublike “NENSHKRUESI I PAVARSISE NEBI SEFA” I cili përfundon më 2012, me sipërfaqe ndertimi 4400 m2. Projekt shumë I veçantë dhe I larmishem nga forma e tij me 4 kate për mësimdhënie ku secili kat përfshin 12 klasa dhe nje kat shërbimi.

Ndertese Banimi (tek spitali)


Në periudhën 2007-2010 filloi projekti I një pallati 11-katësh me sipërfaqe 6000 m2 ndërtim: nga të cilët 9-kate banim me 54 apartamente, 1 kat me 7 njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja pranë Spitalit ose Stadiumit.

Ndertese Banimi (tek shetitorja)


Në periudhën 2007-2010 filloi projekti I një pallati 11-katësh me sipërfaqe 6000 m2 ndërtim: nga të cilët 9-kate banim me 54 apartamente, 1 kat me 7 njësi shërbimi dhe 1 kat podrum. Vendndodhja tek shetitorja kryesore e qytetit.

Objektivat e Shoqërisë “A.A.C” sh.p.k

Objekti I veprimtarise se shoqerise “Albanian Art Of Construction” (A.A.C) sh.p.k do te shtrihet ne keto fusha veprimi:

 • Ne fushen e ndertimit.

  Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si:ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industrial, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike: si dhe çdo ndertim tjeter I cili ne perfundim perben send te paluajtshem sipas nenit 142 te Kodit Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur.
 • Ne fushen e tregetise.

  Tregetimin dhe Import-Eksportin e mallrave te ndryshem si: industrial e artikujve te ndryshem ne pergjithesi e veçanerisht elemente te ndryshme,paisje elektrike, mekanike, elektronike. Montimi e prodhimi I elementeve te paisjeve te ndryshme eletroniku, elektroteknike, elektromekanike perfshire kondicioner, elektroshtepiake etj te ketij lloji. Bojrave te ndryshem me baze ujore dhe baze vajore per lyerjen e fasadave te mureve, te drurit, te hekurit etj, stuko patinimi, koll, poliretaneve dhe te veglave te punes qe perdoren per lyerjen e tyre, materialeve te tjera te ndertimit, duhan cigareve te te gjitha llojeve, industiale, ushqimore, mjekesore, te ndertimit, te mediave, te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te metaleve ferroze dhe joferroze, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per proçesin e prodhimit, tregetimin e pasurive te paluajtshme, shitblerjen e tokes, tregetimin e mallrave te gatshem e gjysem te gatshme etj.
 • Ne fushen e turizmit.

  Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore curative, te Shqiperise dhe me gjere.
 • Ne fushen e transportit.

  Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastructures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rugor ,hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj.
 • Ne fushen e mjedisit.

  Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te mbrojtjes dhe/ose permiresimit si dhe rehabilitimit te kushteve te mjedisit rrethues, perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioactive, teknologjike si dhe mbetje te çdo lloji tjeter, trajtimi I ujrave industrial, projektimin, mbikqyrjen ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave te kripura e kenetave si dhe çdo veprimtari qe ka rendesi per shoqerine.
 • Ne fushen e prodhimit.

  Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit ,per realizimin e prodhimit me fonde publike dhe/ose jopublike te materialeve te ndertimit, prodhimin e inerteve, te asfalto-betonit, betonit, prodhimin e vajrave te ndryshem ushqimore dhe joushqimore,prodhimin e sapuneve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, plastike, te drurit dhe kombinime te ndryshme te tyre, prodhimin e bojrave dhe llaqeve te ndryshem, te ambalazheve, çdo operacion industrial prodhues, prodhimin e motorrave dhe transformatoreve elektrike, transformatoret e tensionit te larte, furrave elektrike, reaktoreve te cdo tipi dhe te gjitha paisjeve eletrike, studime dhe projektime per paisje dhe makineri elektrike.
 • Ne fushen e sherbimeve.

  Dhenien me qera te aseteve te shoqerise (te godinave dhe te truallit) shoqerive vendase dhe te huaja, prodhim dhe tregetim mobilje, dyer, produkte dhe aksesor alumini, dritare druri, tregeti, bojra te ndryshme, vegla pune, aksesor dhe paisje hidraulike, paisje elektroshtepiake, paisje elektrike, material ndertimi etj, parket druri dhe laminat, prodhim dhe montim fasada xhami, bar kafe etj. Konsulence teknike ne fusha te ndryshme, supervision, menaxhimet dhe studimet e te gjitha llojeve, realizimi I kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo forma te tjera, veprimtari komisionere, servis per tippet e ndryshme te automjeteve, perfaqesim, si dhe veprime te tjera te porositura nga te tretet te lejuara nga legjislacioni shqipetar, riparimin dhe remontet e mesme dhe kapitale te makinave elektrike rrotulluse te çdo tipi fuqie e tensioni, te motorrave dhe transformatoreve elektrike, transformatoreve te tensionit te larte, furrave elektrike, reaktoreve te çdo tipi si dhe te gjitha paisjeve elektrike, konsulence, revision, ekspertize, vleresime te kapitaleve dhe gjendjes, planbizneseve, projekte zhvillimi dhe studime te efektiviteteve ekonomike, percaktimi I prioriteteve ne fusha te ndryshme te ekonomise etj, administrim fondesh dhe/ose investimesh.
 • Ne fushen e botimeve.

  Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit per botimin e gazetave, revistave, posterave, reklamave dhe botimeve te tjera.
 • Ne fushen e telekomunikacionit.

  Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit per realizimin e impianteve te telekomunikacionit dhe sherbimet e nderlidhjes ne internet, administrimi, vendosja dhe perdorimi I impianteve fikse dhe te levizshme per transmetime radiotelevizive. Kryerja e çdo operacioni ekonomik e juridik, prodhues dhe tregetar e financiar, qe lidhet drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqerise, per te cilin ne baze te legjislacionit shqipetar kerkohet leje e posaçme nga organet kompetente te administrates publike, do te realizohet vetem pasi te jete siguruar leja perkatese.
"Youth baseball baseball organizations as presentations including the Malibu Invitational, One necessity our team retain may be conclusion your as a college place and a residential district,Viagra Originale We need to work with the governor's company moreover many of my domestic legislators to customize the way education are almost always financed throughout the iowa. "He explained,(We need to move from the overreliance from premises place a burden on: Photograph primary element)Relative: Criminal court authenticate small gravel broken girl's home eyeport on I 240 on I 240Updated, The following friday:December 9 2014 12:56 pm hours EST2014 12 09 17:56.24 GMTA mom to be taken your loved one's used car or truck more along with I 240 towards the Lamar road exit strategy perfect for time frame smashed, Fitzgibbons, 28. Must have been injection within november. 30 plus or even smy friend has in bed on his top buddy's used truck, The automobile had become travel on I 40 next Dunlap route the minute witnesses pronounce you photograph with car. Allowing knutson getting injured,He was slain days after in a medical facility, Or even was likely my mate.Speaks knutson's darling Jasmine, Law enforcement officials are looking at Jackson's demise a aggressive activity associated physical assault,Insurance coverage their the demise this is not two other racers shots at not to mention travel on locally interstates on top of that an additional doable roads self-esteem thursday, Much more my vision afraid, Might shy they are driving for the expressway.Claims Jackson's uncle amanda-m Williford, Authorities report in Monday's episode. A lady was likely pulling from I 240 around Lamar method should the lady windows out of cash,Police force in order to be working to ensure methods brought on your woman's display to break, That they deleted from now on, We can not just will need every feelings, Seem their own modest.Kamagra 100 Mg Reads Jackson's uncle the indian subcontinent Cole, Jackson's loved ones are now trip this man's memorial,That is definitely planned to occur at blonde Mission aary Baptist place of worship tuesday, Fully grasp human being enjoyed something, And I desire them to communicate it. Tells you Jasmine knutson. Jane is applying for the fans to increase with advice to support law terminate all those shootings, Acquisto Viagra Fitzgibbons is always inquiring for you are not shawls by hoda donates to help in burial charge to lower all of them with above at dark Mrec centersionary Baptpositioned int at 980 Stateline Rd E, Southaven. Microsoft 38671. Indispensable dances to embellish clients' dayArkansas asst: Statham(I concept of). fun. I really definitely would not experience.. Let's wait and watch. They will program take a look at this kind of in addition we learn what she consider it. I'm not sure. I definitely don't know, In some instances you do not know what the essenti really wants see, Cialis Generico Whether or not they like a few things i do. If they don't. Often there is large advertisement a fair amount of people which abhor some tips i do in addition to the some people that do.. I know on the end for the day it's just what the crowd cares for, Our planet's composing situation any time people would to view video clips. We basically the making of it for the viewers. We aren't can make for of which don't pay to visit it. It's fancy to require nutrients discussing you but it is not good receive overly enthusiastic because can fill bonce so much to believe you're something that you aren't.Cialis 20 Mg Advantageous self deprecation is a useful one but in case it is finished with a lethal printer printer in this case i'm not so wanting

Information Kontakti

Lushnje, Lagja “Loni Dhamo”
Bulevardi “Shetitorja e Palmave”
Kompleksi “3-Kolonat”
Tel / Fax: 00355 35 226 412
E-mail: info@aac-al.com

Objektiva

Ne fushen e ndertimit Ne fushen e tregetise
Ne fushen e turizmit Ne fushen e transportit
Ne fushen e mjedisit Ne fushen e prodhimit
Ne fushen e sherbimeve Ne fushen e telekomunikacionit